Có 3 kết quả:

初 xưa𠸗 xưa𫋶 xưa

1/3

xưa [, thơ, ]

U+521D, tổng 7 nét, bộ y 衣 + 2 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

xưa kia

Tự hình 5

Dị thể 11

xưa [, ]

U+20E17, tổng 12 nét, bộ khẩu 口 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xưa kia

xưa

U+2B2F6, tổng 10 nét, bộ y 衣 + 5 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xua kia