Có 1 kết quả:

省 xỉnh

1/1

xỉnh [tểnh, tễnh, tỉnh, xĩnh, xển]

U+7701, tổng 9 nét, bộ mục 目 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

xó xỉnh

Tự hình 5

Dị thể 10