Có 1 kết quả:

悼 xịu

1/1

xịu [điệu]

U+60BC, tổng 11 nét, bộ tâm 心 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

xịu mặt

Tự hình 3

Dị thể 2