Có 2 kết quả:

数 xọ數 xọ

1/2

xọ [số, sổ, sỗ, sộ]

U+6570, tổng 13 nét, bộ phác 攴 (+9 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

chuyện nọ lại xọ chuyện kia

Tự hình 2

Dị thể 5

xọ [số, sổ, sỗ, sộ]

U+6578, tổng 15 nét, bộ phác 攴 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

chuyện nọ lại xọ chuyện kia

Tự hình 4

Dị thể 7

Chữ gần giống 2