Có 2 kết quả:

数 xọ數 xọ

1/2

xọ [số, sổ, sỗ, sộ]

U+6570, tổng 13 nét, bộ phác 攴 + 9 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

chuyện nọ lại xọ chuyện kia

Tự hình

Dị thể

xọ [số, sổ, sỗ, sộ]

U+6578, tổng 15 nét, bộ phác 攴 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

chuyện nọ lại xọ chuyện kia

Tự hình

Dị thể