Có 2 kết quả:

𣼳 xọp𬔦 xọp

1/2

xọp [xợp]

U+23F33, tổng 14 nét, bộ thuỷ 水 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xọp xuống; lọp xọp

xọp

U+2C526, tổng 14 nét, bộ lập 立 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xọp xuống; lọp xọp