Có 1 kết quả:

篡 xoán

1/1

xoán [choán, soán, thoán]

U+7BE1, tổng 16 nét, bộ trúc 竹 + 10 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

xoán vị

Tự hình 2

Dị thể 4