Có 2 kết quả:

蠢 xoáy鬠 xoáy

1/2

xoáy [xoẳn, xuẩn]

U+8822, tổng 21 nét, bộ trùng 虫 + 15 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình 2

Dị thể 16

xoáy

U+9B20, tổng 23 nét, bộ tiêu 髟 + 13 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

nước xoáy

Tự hình 1

Dị thể 3