Có 1 kết quả:

釧 xoắn

1/1

xoắn [xoăn, xuyến, xén]

U+91E7, tổng 11 nét, bộ kim 金 + 3 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

xoắn lại, xoắn xít

Tự hình 2

Dị thể 1