Có 2 kết quả:

阿尔及利亚 ā ěr jí lì yà阿爾及利亞 ā ěr jí lì yà

1/2

Từ điển phổ thông

nước Algieria

Từ điển phổ thông

nước Algieria