Có 2 kết quả:

阿拉巴馬 ā lā bā mǎ阿拉巴马 ā lā bā mǎ

1/2

Từ điển phổ thông

bang Alabama của Hoa Kỳ

Từ điển phổ thông

bang Alabama của Hoa Kỳ