Có 2 kết quả:

波澜 bō lán ㄅㄛ ㄌㄢˊ波瀾 bō lán ㄅㄛ ㄌㄢˊ

1/2

Từ điển phổ thông

1. sóng lớn, sóng to
2. nước Ba Lan

Từ điển Trung-Anh

(1) billows
(2) great waves (fig. of a story with great momentum)