Có 2 kết quả:

乘号 chéng hào乘號 chéng hào

1/2

chéng hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

multiplication sign (math.)

chéng hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

multiplication sign (math.)