Có 2 kết quả:

大雾 dà wù大霧 dà wù

1/2

dà wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

thick fog

dà wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thick fog