Có 1 kết quả:

光州 guāng zhōu

1/1

guāng zhōu [guāng zhōu]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vùng Quang Châu (Kwangju) của Nam Triều Tiên