Có 1 kết quả:

海星 hǎi xīng

1/1

hǎi xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) starfish
(2) sea star