Có 2 kết quả:

戶限 hù xiàn户限 hù xiàn

1/2

hù xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

threshold

hù xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

threshold