Có 2 kết quả:

会子 huì zi ㄏㄨㄟˋ 會子 huì zi ㄏㄨㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) a moment
(2) a while

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) a moment
(2) a while

Một số bài thơ có sử dụng