Có 2 kết quả:

甲壳虫 jiǎ qiào chóng甲殼蟲 jiǎ qiào chóng

1/2

Từ điển Trung-Anh

beetle

Từ điển Trung-Anh

beetle