Có 2 kết quả:

皆大欢喜 jiē dà huān xǐ皆大歡喜 jiē dà huān xǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to everyone's delight and satisfaction

Từ điển Trung-Anh

to everyone's delight and satisfaction