Có 2 kết quả:

來賓 lái bīn来宾 lái bīn

1/2

lái bīn [lái bīn]

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) guest
(2) visitor