Có 1 kết quả:

清恬 qīng tián ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pure and quiet (of life)
(2) tranquil and comfortable