Có 2 kết quả:

三字經 sān zì jīng三字经 sān zì jīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) swearword
(2) four-letter word

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) swearword
(2) four-letter word