Có 1 kết quả:

山丹 shān dān ㄕㄢ ㄉㄢ

1/1

shān dān ㄕㄢ ㄉㄢ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

coral lily (Lilium pumilum)

Một số bài thơ có sử dụng