Có 1 kết quả:

上菜 shàng cài

1/1

shàng cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to serve, also to put on plate