Có 2 kết quả:

树林 shù lín樹林 shù lín

1/2

shù lín [shù lín]

giản thể

Từ điển phổ thông

rừng cây

Từ điển Trung-Anh

(1) woods
(2) grove
(3) forest