Có 2 kết quả:

乌蓝 wū lán ㄨ ㄌㄢˊ烏藍 wū lán ㄨ ㄌㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

dark blue

Từ điển Trung-Anh

dark blue