Có 1 kết quả:

悉尼 xī ní

1/1

xī ní [xī ní]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thành phố Sydney của Australia