Có 2 kết quả:

心羡 xīn xiàn心羨 xīn xiàn

1/2

xīn xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to admire

xīn xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to admire