Có 2 kết quả:

寻阳 xún yáng潯陽 xún yáng

1/2

xún yáng

giản thể

Từ điển phổ thông

bến sông Tầm Dương bên Trung Quốc