Có 2 kết quả:

阿尔法粒子 ā ěr fǎ lì zǐ ㄦˇ ㄈㄚˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ阿爾法粒子 ā ěr fǎ lì zǐ ㄦˇ ㄈㄚˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

alpha particle (helium nucleus)

Từ điển Trung-Anh

alpha particle (helium nucleus)