Có 1 kết quả:

阿米巴 ā mǐ bā

1/1

ā mǐ bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

amoeba (loanword)