Có 2 kết quả:

阿摩尼亚 ā mó ní yà阿摩尼亞 ā mó ní yà

1/2

Từ điển Trung-Anh

ammonia (loanword)

Từ điển Trung-Anh

ammonia (loanword)