Có 2 kết quả:

阿月浑子树 ā yuè hún zǐ shù阿月渾子樹 ā yuè hún zǐ shù

1/2

Từ điển Trung-Anh

pistachio tree

Từ điển Trung-Anh

pistachio tree