Có 2 kết quả:

哀而不伤 āi ér bù shāng哀而不傷 āi ér bù shāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

deeply felt but not mawkish (idiom)

Từ điển Trung-Anh

deeply felt but not mawkish (idiom)