Có 1 kết quả:

哀告 āi gào

1/1

āi gào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to beg piteously
(2) to supplicate

Một số bài thơ có sử dụng