Có 1 kết quả:

挨批 ái pī

1/1

ái pī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be criticized
(2) to suffer blame