Có 2 kết quả:

矮脚罗伞 ǎi jiǎo luó sǎn ㄚㄧˇ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄨㄛˊ ㄙㄢˇ矮腳羅傘 ǎi jiǎo luó sǎn ㄚㄧˇ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄨㄛˊ ㄙㄢˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Ardisia villosa

Từ điển Trung-Anh

Ardisia villosa