Có 2 kết quả:

愛屋及烏 ài wū jí wū爱屋及乌 ài wū jí wū

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. love the house and its crow (idiom); involvement with sb and everyone connected
(2) Love me, love my dog.

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. love the house and its crow (idiom); involvement with sb and everyone connected
(2) Love me, love my dog.