Có 2 kết quả:

愛樂樂團 ài yuè yuè tuán爱乐乐团 ài yuè yuè tuán

1/2

Từ điển Trung-Anh

philharmonic orchestra

Từ điển Trung-Anh

philharmonic orchestra