Có 1 kết quả:

安非他命 ān fēi tā mìng

1/1

ān fēi tā mìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

amphetamine (medical) (loanword)