Có 1 kết quả:

安非他命 ān fēi tā mìng ㄚㄋ ㄈㄟ ㄊㄚ ㄇㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

amphetamine (medical) (loanword)