Có 2 kết quả:

安琪儿 ān qí ér ㄚㄋ ㄑㄧˊ ㄦˊ安琪兒 ān qí ér ㄚㄋ ㄑㄧˊ ㄦˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

angel (loanword)

Từ điển Trung-Anh

angel (loanword)