Có 2 kết quả:

安全閥 ān quán fá安全阀 ān quán fá

1/2

ān quán fá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

safety valve

ān quán fá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

safety valve