Có 2 kết quả:

暗線光譜 àn xiàn guāng pǔ暗线光谱 àn xiàn guāng pǔ

1/2

Từ điển Trung-Anh

dark-line spectrum

Từ điển Trung-Anh

dark-line spectrum