Có 1 kết quả:

凹凸形 āo tū xíng

1/1

āo tū xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) crenelated
(2) corrugated