Có 2 kết quả:

鰲背負山 áo bèi fù shān鳌背负山 áo bèi fù shān

1/2

Từ điển Trung-Anh

debt as heavy as a mountain on a turtle's back

Từ điển Trung-Anh

debt as heavy as a mountain on a turtle's back