Có 1 kết quả:

巴巴 bā bā

1/1

bā bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (suffix) very
(2) extremely