Có 2 kết quả:

八宝丹 bā bǎo dān ㄅㄚ ㄅㄠˇ ㄉㄢ八寶丹 bā bǎo dān ㄅㄚ ㄅㄠˇ ㄉㄢ

1/2

Từ điển Trung-Anh

eight-jewel elixir (TCM)

Từ điển Trung-Anh

eight-jewel elixir (TCM)