Có 2 kết quả:

巴貝西亞原蟲病 bā bèi xī yà yuán chóng bìng巴贝西亚原虫病 bā bèi xī yà yuán chóng bìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

babesiosis

Từ điển Trung-Anh

babesiosis