Có 2 kết quả:

八大工业国组织 bā dà gōng yè guó zǔ zhī八大工業國組織 bā dà gōng yè guó zǔ zhī

1/2

Từ điển Trung-Anh

G8 (group of eight major industrialized nations)

Từ điển Trung-Anh

G8 (group of eight major industrialized nations)