Có 1 kết quả:

八二丹 bā èr dān ㄅㄚ ㄦˋ ㄉㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

eight-to-two powder (TCM)